Avís Llegal

El present avís llegal regula l’us de la pàgina web https://www.casalbernatibaldovi.org, del qual és titular l’associació Casal Bernat i Baldoví. La navegació per la pàgina web de Casal Bernat i Baldoví  atribuïx la condició d’usuari d’este i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en este Avís Llegal, que poden patir modificacions. L’usuari s’obliga a fer un us correcte de la pàgina web de conformitat en les lleis, la bona fe, l’orde públic, els usos del tràfic i el present Avís Llegal. L’usuari respondrà davant de Casal Bernat i Baldoví o davant de tercers, de qualsevol dany i perjuí que poguera causar com a conseqüència de l’incompliment d’esta obligació.

Casal Bernat i Baldoví, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de servicis de la societat de l’informació i de comerç electrònic, l’informa que:

La suea denominació social és: Casal Bernat i Baldoví
El seu domicili social és: Carrer  Comte d’Altea, 55 – 46005 – Valéncia
El seu CIF és: G-98547458
Per a comunicar-se en nosatres, posem a la seua disposició el següent email:
info@casalbernatibaldovi.org

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i Casal Bernat i Baldoví es consideraran eficaços a tots el efectes, quan es realisen a través de correu electrònic o la direcció postal.

La pàgina web i els seus servicis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, Casal Bernat i Baldoví condiciona l’utilisació d’alguns dels servicis oferits en la seua web al previ ompliment del corresponent formulari. L’usuari garantisa l’autenticitat i actualitat de totes aquelles senyes que comunique a Casal Bernat i Baldoví i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realise.

L’usuari es compromet expressament a fer un us adequat dels continguts i servicis de Casal Bernat i Baldoví i a no usar-los per a, entre atres coses:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfops, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’orde públic.
 2. Introduir en la xàrcia virus informàtics o realisar actuacions susceptibles d’alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, senyes o sistemes físics i llògics de Casal Bernat i Baldoví o de terceres persones; així com obstaculisar l’accés d’uns atres usuaris al lloc web i als seus servicis per mig del consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Casal Bernat i Baldoví presta els seus servicis.
 3. Intentar accedir als contes de correu electrònic d’atres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de Casal Bernat i Baldoví o de tercers i, extraure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intelectual o industrial, així com violar la confidencialitat de l’informació de Casal Bernat i Baldoví  o de tercers.
 5. Suplantar l’identitat d’un atre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol atra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es conte en l’autorisació del titular dels corresponents drets o que això resulte llegalment permés.
 7. Demanar senyes en finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions en fins de venda o atres de naturalea comercial sense que hi haja la prèvia solicitut o consentiment.

Tots els continguts de la pàgina web, com texts, fotografies, gràfics, imàgens, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i còdics font, constituïxen una obra la propietat de la qual pertany a Casal Bernat i Baldoví, sense que puguen entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre estos més allà de lo estrictament necessari per al correcte us del web.

En definitiva, els usuaris que accedixquen ad este lloc web poden visualisar els continguts i efectuar, si pertoca, còpies privades autorisades sempre que els elements reproduïts no siguen cedits posteriorment a tercers, ni s’instalen servidors conectats a xàrcies, ni siguen objecte de cap classe d’explotació. Aixina mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de Casal Bernat i Baldoví, sense que puga entendre que l’us o accés al mateix atribuïxca a l’usuari dret algun sobre estos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol atre acte que no haja segut expressament autorisat pel titular dels drets d’explotació queden prohibides. L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Casal Bernat i Baldoví i el propietari de la pàgina web en la qual s’establixca, ni l’acceptació i aprovació per part de Casal Bernat i Baldoví dels seus continguts o servicis. Aixina mateix, haurà d’abstindre’s de realisar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre Casal Bernat i Baldoví, o incloure continguts ilícits, contraris a les bons costums i l’orde públic. Casal Bernat i Baldoví no es responsabilisa de l’us que cada usuari li done als materials posats a disposició en este lloc web ni de les actuacions que realise segons estos.

El contingut de la present pàgina web és de caràcter general i té  una finalitat merament informativa, sense que es garantise plenament l’accés a tots els continguts, ni la seua exhaustivitat, correcció vigència o actualitat, ni la seua idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. Casal Bernat i Baldoví, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjuïns de tota naturalea derivats de:

 • L’impossibilitat d’accés a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitut, exhaustivitat i /o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, almagasenats, posats a disposició als quals s’haja accedit a través de la pàgina web o dels servicis que s’oferixen.
 • La presència de virus o d’atres elements en els continguts que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o senyes dels usuaris.
 • L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’orde públic, els usos de tràfic i el present Avís Llegal com a conseqüència de l’us  incorrecte de la pàgina web. En particular, i a modo d’eixemple, Casal Bernat i Baldoví no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intelectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a l’intimitat personal i familiar i a la pròpia image, així com lanormativa en matèria de competència deslleal i publicitat ilícita.
 • Aixina mateix, Casal Bernat i Baldoví declina qualsevol responsabilitat respecte a l’informació que es trobe fòra d’esta web i no siga gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en esta web és exclusivament d’informar a l’usuari sobre l’existència d’unes atres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que oferix este lloc web. Casal Bernat i Baldoví no garantisa ni es responsabilisa del funcionament o accessibilitat desl llocs enllaçats: ni sugerix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. Casal Bernat i Baldoví no es responsabilisa de l’establiment de hipervínculs per part de tercers.

En el cas que qualsevol usuari o un tercer considera que existixquen fets o circumstàncies que revelen el caràcter ilícit de l’utilisació de qualsevol contingut i /o de la realisació de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través de la pàgina web, haurà enviar una notificació a Casal Bernat i Baldoví identificant-se degudament, especificant les supostes infraccions i declarant expressament i baix la seua responsabilitat que l’infomació proporcionada en la notificació és exacta. Per a tota qüestió llitigiosa que incumbixca al lloc web de Casal Bernat i Baldoví, serà d’aplicació la llegislació espnyola, set competents els Jujats i Tribunals de Valéncia.

L’informació administrativa facilitada a través de la pàgina web no substituïx a la publicitat llegal de les lleis normatives, plans, disposicions generals i actes que hagen de ser publicats formalment en el diaris oficials de les administracions públiques, que constituïxen l’unic instrument que dona fe de la seua autenticitat i contingut. L’informació disponible en esta pàgina s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validea llegal.

Contacta en Casal Bernat i Baldoví

Pots contactar en nosatres en el següent formulari

Not readable? Change text. captcha txt