Premis Casal Bernat i Baldoví 2022

El treball en positiu per la defensa i valorisació de la cultura festiva pròpia: la dinamisació de la festa de les Fogueres com a patrimoni social i cultural dels alacantins; la promoció de l’us normal i creixent de la llengua valenciana en la festa; o l’estímul a la faena cultural de les comissions foguereres, són , tots ells fins fundacionals del Casal Bernat i Baldoví.

Per eixe motiu, l’associació cultural Casal Bernat i Baldoví convoca els seus premis per a les Fogueres de Sant Joan de 2022. Estos premis se regiran per les segües bases.

1. PREMIS

Se concedirà un premi, d’entre totes les Fogueres registrades prèviament en el concurs, a l’escena que, triada prèviament per la comissió registrada, millor reivindique, done a conéixer o critique l a situació actual del patrimoni econòmic, social, cultural o històric d’Alacant.

Consistirà en un artístic banderí a la Foguera que, a criteri del jurat, siga mereixedora del premi, i 100 € més una distinció a l’artiste constructor de Fogueres autor de l’escena.

Al premi “Tio Cuc” podran optar les fogueres censades en els municipis d’Alacant i Sant Joan d’Alacant.

En la valoració del jurat se tindrà en conte l’adequació de la temàtica, l’originalitat de la composició escènica, la seua coherència en la crítica expressada en valencià i el seu acabat.

Se concedirà un premi, d’entre tots els ninots presentats a l’Exposició del Ninot de les Fogueres i Barraques d’Alacant, ad aquell més crític i satíric.

Consistirà en un artístic banderí a la Foguera o Barraca que, a criteri del jurat, siga mereixedora del premi.

Al premi “Coca en Tonyina” només podran optar les fogueres i barraques censades en la Federació de Fogueres i Barraques d’Alacant.

En la valoració del jurat se tindrà en conte la sàtira i la seua coherència en la crítica expressada, l’adequació de la temàtica, l’originalitat de la composició escènica i el seu acabat.

No cal una inscripció expressa en el concurs. El jurat valorarà entre els presentants en l’Exposició del Ninot.

S’otorgaran dos premis, a la Foguera adulta i la Foguera infantil que, respectivament, a criteri del jurat i entre les comissions registrades prèviament en el concurs, millors texts de crítica presenten en tota la Foguera en general.

Consistiran en un artístic banderí, respectivament, a la Foguera adulta i Foguera infantil que, a criteri del jurat, siguen mereixedores del premi.

El jurat valorarà l’adequació de la crítica, grafiada en els texts de les carteles en la Foguera, a les escenes que estos acompanyen, aixina com de totes elles en conjunt. També tindrà en conte la correcció llingüística (ortogràfica, lèxica i sintàctica) dels texts colocats en la Foguera i la seua adequació a un model llingüístic valencià, d’acort en els criteris de la RACV.

Als premis “Bacora” podran optar les comissions censades en els municipis d’Alacant i Sant Joan d’Alacant.

Se concediran “Flames”, en número no determinat de bestreta, a les comissions de que redacten els texts i carteles de la Foguera íntegrament, i com a mínim, en llengua valenciana.

Se concedirà un diploma acreditatiu a cada comissió que, a criteri del jurat, siga mereixedora de tal distinció.

El jurat valorarà que tots els texts de la Foguera estiguen íntegrament, i com a mínim, escrits en llengua valenciana. També valorarà la seua adequació a un model llingüístic valencià, d’acort en els criteris de la RACV.

Podran participar en el concurs les comissions censades en Alacant, Sant Joan d’Alacant i Sant Vicent del Raspeig. Serà necessària l’inscripció en esta catego-ria per a que un jurat específic visite les fogueres.

2. INSCRIPCIÓ

Per a la participació en els premis serà prou en l’enviament en format electrònic del full d’inscripció correctament complimentat a la direcció de correu electrònic casal.bernat.baldovi@gmail.com. Esta entrega haurà de verificar-se abans del 17 de juny de 2022 a les 21 h.

En el full d’inscripció s’haurà de marcar en una aspa (X) el premi o premis als quals se desija optar, i complimentar totes les senyes; especialment, les referides a forma de contacte (teléfon i correu electrònic).

És obligatori el correcte complimentat d’este full per a poder participar.

3. UNES ATRES CONDICIONANTS

El jurat, que serà nomenat pel Casal Bernat i Baldoví, realisarà la corresponent visita a les fogueres del 21 al 24 de juny en Alacant i, en el seu moment, les de Sant Vicent del Raspeig, exclusivament per a les distincions“Flama”

 

  • Els jurats nomenats no podran votar, si és el cas, per una comissió de la qual siguen comissionats, o hagen colaborat a la confecció del seu guió o crítica de Foguera. En qualsevol cas, dita circumstància intentarà evitar-se a l’hora de conformar els diferents jurats.
  • El fallo dels jurats dels Premis “Tio Cuc” i “Bacora” se faran públics el 24 de juny en la pàgina web i perfils socials del Casal Bernat i Baldoví, i es comunicarà també a la persona designada com a responsable per les comissions guanyadores en les seues respectives inscripcions. Este fallo serà irrecurrible.
  • El llistat de les Distincions Flama serà publicat en acabant de les Fogueres de Sant Vicent del Raspeig i es comunicarà també a les comissions mereixedores de la distinció.
  • L’acte d’entrega dels premis se farà abans del més de decembre de 2022 en el lloc que designe la Junta Directiva del Casal Bernat i Baldoví.
  • La participació en el concurs supondrà l’acceptació íntegra de les presents bases.

 

En Alacant, a 23 d’abril de 2022.

Full de Participació

  • Descarrega't el full de participació ací

  • Ompli'l correctament

  • Envia-nos-el a casal.bernat.baldovi@gmail.com o be imprimix-lo i entrega'l en el lloc indicat en les bases.

Convocatòries Passades

Contacta en Casal Bernat i Baldoví

Pots contactar en nosatres en el següent formulari

Not readable? Change text. captcha txt