Premis Casal Bernat i Baldoví 2024

El treball en positiu per la defensa i valorisació de la cultura festiva alacantina: la dinamisació de la festa de les Fogueres com a patrimoni social i cultural dels alacantins; la promoció de l’us normal i creixent de la llengua valenciana en la festa; o l’estímul a la faena cultural de les comissions foguereres, són , tots ells fins fundacionals del Casal Bernat i Baldoví.

Per eixe motiu, l’associació cultural Casal Bernat i Baldoví convoca els seus premis per a les Fogueres de Sant Joan de 2024. Estos premis se regiran per les seues bases.

1. PREMIS

Se concedirà un premi, d’entre totes les Fogueres registrades prèviament en el concurs, a l’escena que, triada prèviament per la comissió registrada, millor reivindique, done a conéixer o critique l a situació actual del patrimoni econòmic, social, cultural o històric d’Alacant.

Consistirà en un artístic banderí a la Foguera que, a criteri del jurat, siga mereixedora del premi, i 100 € més una distinció a l’artiste constructor de Fogueres autor de l’escena.

Al premi “Tio Cuc” podran optar les fogueres censades en els municipis d’Alacant i Sant Joan d’Alacant.

En la valoració del jurat se tindrà en conte l’adequació de la temàtica, l’originalitat de la composició escènica, la seua coherència en la crítica expressada en valencià i el seu acabat.

Se concedirà un premi, d’entre tots els ninots presentats a l’Exposició del Ninot de les Fogueres i Barraques d’Alacant, ad aquell més crític i satíric.

Consistirà en un artístic banderí a la Foguera o Barraca que, a criteri del jurat, siga mereixedora del premi.

Al premi “Coca en Tonyina” només podran optar les fogueres i barraques censades en la Federació de Fogueres i Barraques d’Alacant.

En la valoració del jurat se tindrà en conte la sàtira i la seua coherència en la crítica expressada, l’adequació de la temàtica, l’originalitat de la composició escènica i el seu acabat.

No cal una inscripció expressa en el concurs. El jurat valorarà entre els presentants en l’Exposició del Ninot.

S’otorgaran dos premis, a la Foguera adulta i la Foguera infantil que, respectivament, a criteri del jurat i entre les comissions registrades prèviament en el concurs, millors texts de crítica presenten en tota la Foguera en general.

Consistiran en un artístic banderí, respectivament, a la Foguera adulta i Foguera infantil que, a criteri del jurat, siguen mereixedores del premi.

El jurat valorarà l’adequació de la crítica, grafiada en els texts de les carteles en la Foguera, a les escenes que estos acompanyen, aixina com de totes elles en conjunt. També tindrà en conte la correcció llingüística (ortogràfica, lèxica i sintàctica) dels texts colocats en la Foguera i la seua adequació a un model llingüístic valencià, d’acort en els criteris de la RACV.

Als premis “Bacora” podran optar les comissions censades en els municipis d’Alacant i Sant Joan d’Alacant.

Se concediran “Flames”, en número no determinat de bestreta, a les comissions de que redacten els texts i carteles de la Foguera íntegrament, i com a mínim, en llengua valenciana.

Se concedirà un diploma acreditatiu a cada comissió que, a criteri del jurat, siga mereixedora de tal distinció.

El jurat valorarà que tots els texts de la Foguera estiguen íntegrament, i com a mínim, escrits en llengua valenciana. També valorarà la seua adequació a un model llingüístic valencià, d’acort en els criteris de la RACV.

Podran participar en el concurs les comissions censades en Alacant, Sant Joan d’Alacant i Sant Vicent del Raspeig. Serà necessària l’inscripció en esta catego-ria per a que un jurat específic visite les fogueres.

2. INSCRIPCIÓ

Per a la participació en els premis serà prou en l’enviament en format electrònic del full d’inscripció correctament complimentat a la direcció de correu electrònic casal.bernat.baldovi@gmail.com. Esta entrega haurà de verificar-se abans del 17 de juny de 2024 a les 21 h.

En el full d’inscripció s’haurà de marcar en una aspa (X) el premi o premis als quals se desija optar, i complimentar totes les senyes; especialment, les referides a forma de contacte (teléfon i correu electrònic).

És obligatori el correcte complimentat d’este full per a poder participar.

3. UNS ATRES CONDICIONANTS

El jurat, que serà nomenat pel Casal Bernat i Baldoví, realisarà la corresponent visita a les fogueres del 21 al 24 de juny en Alacant i, en el seu moment, les de Sant Vicent del Raspeig, exclusivament per a les distincions“Flama”

Els jurats nomenats no podran votar, si és el cas, per una comissió de la qual siguen comissionats, o hagen colaborat a la confecció del seu guió o crítica de Foguera. En qualsevol cas, dita circumstància intentarà evitar-se a l’hora de conformar els diferents jurats.

El fallo dels jurats dels Premis “Tio Cuc” i “Bacora” se faran públics el 24 de juny en la pàgina web i perfils socials del Casal Bernat i Baldoví, i es comunicarà també a la persona designada com a responsable per les comissions guanyadores en les seues respectives inscripcions. Este fallo serà irrecurrible.

El llistat de les Distincions Flama serà publicat en acabant de les Fogueres de Sant Vicent del Raspeig i es comunicarà també a les comissions mereixedores de la distinció.

L’acte d’entrega dels premis se farà abans del més de giner de 2025 en el lloc que designe la Junta Directiva del Casal Bernat i Baldoví.

La participació en el concurs supondrà l’acceptació íntegra de les presents bases.

Full de Participació

  • Descarrega't el full de participació ací

  • Ompli'l correctament

  • Envia-nos-el a casal.bernat.baldovi@gmail.com.

Contacta en Casal Bernat i Baldoví

Pots contactar en nosatres en el següent formulari

Not readable? Change text. captcha txt